Všeobecné obchodní podmínky portálu alerty.cz

Účinnost od 1.3.2023

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ) se vztahují na produkty a služby ( dále Obsah ) poskytované portálem alerty.cz, zejména na vzdělávací materiály zveřejněné na webech společnosti JDTradeSys s.r.o. . Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

  1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem Obsahu je společnost JDTradeSys s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 05298962, zapsaná v OR ve složce, C 261367 vedená u Městského soudu v Praze ( dále Poskytovatel ).

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah Poskytovatele.

 

  1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2. Publikace v papírové podobě jsou distribuovány Uživateli poštou na adresu, kterou uvede v objednávce.

2.3. Zpoplatněné elektronické publikace jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

2.4. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

2.5 Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash. Na zařízeních, která Adobe Flash nepodporují ( například Apple ), nelze Obsah zobrazit.

2.6. Služby dostupné přes Twitter, Telegram nebo Discord jsou podmíněné tím, že Uživatel má aktivní účet na Twitteru, Telegramu nebo Discordu a má aktivní předplatné Služby.

2.7. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Uživateli, informace o objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U předplatných služeb a videí náklady na dodání produktu nejsou.

  3. Způsob úhrady

3.1. Cenu produktu/zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí Uživatel bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.2. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

  1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  2. automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  3. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  4. bankovním převodem na základě faktury

3.3. Platba je jednorázová.

3.4. Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.5. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Uživatele uhradit cenu za produkt/zboží/službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

3.6. Automaticky opakované platby kartou. Jde o automatické strhávání měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 1 měsíc ode dne, resp. 3 měsíce, resp. 6 měsíců, resp. 12 měsíců (dle zvolené délky období), kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě. Důvodem pro opakovanou platbu je dle volby Uživatele předplatné služby Edukativní opční tipy III. na zvolené období, maximální částka pro opakovanou platbu je dle aktuálního sazebníku za službu, se kterým se Uživatel seznámil před objednáním opakované platby a s nímž bez výhrad souhlasí.

3.7. V případě zakoupení služby Edukativní opční tipy nebo Komoditní edukativní tipy s pravidelným fixním měsíčním, resp. čtvrtletním, resp. pololetním, resp. ročním členským poplatkem využívá Poskytovatel k uhrazení automaticky opakované platby kartou. Uživatel se vyplněním prodejního formuláře souhlasí se založením a s parametry opakované platby, zavazuje platit pravidelný fixní uživatelský poplatek ve výši uvedené na stránce objednávky služby, a to po celou dobu trvání služby a dává souhlas, aby tento uživatelský poplatek byl automaticky každý měsíc, resp. každé 3 měsíce, resp. každých 6 měsíců, resp. každých 12 měsíců, stržený z platební karty Uživatele, kterou byla provedena první úhrada služby, a to po celou dobu odběru Uživatelem zvolené služby.

3.8. O nastavení - založení - automaticky opakované platby bude Uživatel služby informován Poskytovatelem služby na email, který uvedl při objednávce služby. Uživatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Uživatel bere na vědomí, že s údaji jeho platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1, jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru.

3.9. Zrušení opakované platby. Pokud chce Uživatel automaticky opakovanou platbu zrušit, musí tak učinit alespoň 10 kalendářních dnů před stržením platby za službu na další období, a to zasláním emailu v tomto znění: "Já, (jméno a příjmení Uživatele), odstupuji od služby (označení služby Poskytovatele), kterou jsem provedl dne (datum objednání) a je u vás vedena pod číslem (číslo objednávky)." na mail poskytovatele : [email protected] 

3.10. Doživotní přístup vzniká jednorázovou úhradu Poskytovateli, a to pouze v případě Edukativních opčních tipů a pouze těm Uživatelům, pro které možnost získání Doživotního přístupu výslovně určí Poskytovatel. Na získání Doživotního přístupu není právní nárok, záleží vždy na rozhodnutí Poskytovatele, zda Doživotní přístup umožní, a kterým konkrétním Uživatelům Doživotní přístup umožní.

4. Přístup k elektronickému obsahu

4.1. Uhrazením ceny za produkt získává Uživatel právo na přístup k elektronickému Obsahu Poskytovatele po dobu stanovenou v objednávce od připsání platby na účet Poskytovatele. Platby jsou příjimány v měně CZK nebo v měně EUR. Poskytovatel poskytuje plnění pouze v zemích, pro které platí ustanovení o OSS (dříve MOSS). Uživatel je povinen provést platbu tak, aby Poskytovateli byla na účet připsána plná cena za poskytované služby dle bodu 2. 

4.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 3.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil, nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k Obsahu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu [email protected].

4.3 Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento nebyl zatím uživateli poskytnut. Od okamžiku zahájení poskytování obsahu již uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. a,h,i a l zákona 89/2012 Sb., nemá právní nárok.

4.4 Právo doživotního přístupu Uživatele k Edukativním opčním tipům trvá po dobu existence webových stránek alerty.cz, nebo služby Edukativních opčních tipů a po dobu existence Discord skupiny https://discord.com/channels/693068419712548935/.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

5. Knihy a materiály v papírové podobě.

5.1. Uživatel má právo využívat zakoupené tištěné knihy pouze v rozsahu platného autorského práva. Nepřípustné je především kopírování nebo jiné rozmnožování a redistribuce dalším uživatelům.

6.Práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel má právo využívat Obsah v rozsahu definovaném články 3. a 4. .

6.2. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) je odpovědný sám Uživatel.

6.3. Uživatel se musí registrovat jako Uživatel portálu www.alerty.cz. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému obsahu. Uživatel souhlasí se zasíláním reklamních a informačních sdělení.

6.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 7. ( Autorská práva ).

6.5. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento nebyl zatím uživateli poskytnut. Od okamžiku zahájení poskytování obsahu již uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. a,h,i a l zákona 89/2012 Sb., nemá právní nárok.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel má povinnost odeslat objednané tištěné knihy do 10-ti pracovních dnů od obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.2. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.3. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7. těchto podmínek.

7.4. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

7.4.1. Jakékoliv video je Uživatelem přehráno více než 3 x.

7.4.2. Jakékoliv video nebo jiný obsah je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

7.4.3. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video nebo jiný obsah Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

7.4.4. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí nebo pokusy přeposílat elektronické zprávy od Poskytovale.

7.5. Poskytovatel může informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

7.6. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

8.Autorská práva

8.1. Obsah je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

8.2. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup, stahování a přehrávání není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.

8.3. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

8.4. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

8.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn.

8.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

8.7. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

9.Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu

9.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

9.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1. Po této době mu bude přístup do diskuze zachován, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen.

9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

9.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

10.Závěrečná ustanovení

10.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce Obsahu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

10.2. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

10.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní analýza, nebo investiční či obchodní doporučení. Všechny informace jsou vždy výhradně osobními názory autorů, kteří je poskytují pouze ke studijním účelům. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce apod., vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat jakékoliv finanční instrumenty, jako např. opce, komodity a komoditní spready, akcie, ETF, indexy, deriváty apod., je odpovědností a rizikem každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Při obchodování na burze a při investování jste vždy vystaveni riziku ztráty. 

10.4. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

10.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).